ReadyPlanet.com
dot
dot
GOODS AND SERVICES สินค้าและบริการ
dot
bulletMFG, QUALITY, TRANLATION, WEBSITE การจัดการโรงงาน คุณภาพ แปลเอกสาร เว็บไซต์
bulletOutsourcing Service, Manpower Supply, Sub-contractor, บริการจัดหางานและจ้างเหมาแรงงาน
bulletจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำพลังแม่เหล็ก (Nano-Magnetic Water) ติดต่อ087-0940726 LineID: johnp99999
bulletONGOING4
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletDomain Registration
bulletAdvertisement, Recruitment, โฆษณา, จ้างงาน
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


Worldwide Service
Lean Manufacturing
Great Factory Great Management
Great Factory Great Management


Management Perspectives, มุมมองเกี่ยวกับการจัดการ article

 

Leader, Leadership and Management
1. Management Functions
Planning, Organizing, Leading, Controlling.

2. Management Roles
- Interpersonal: Figurehead, Leader, Liaison.
- Informational: Monitor, Disseminator, Spokesperson.
- Decisional: Entrepreneur, Disturbance handler, Resource allocator, Negotiator

3. Management Skills
Technical, Human, Conceptual

MANAGEMENT TIPS

1. If you can’t control somethin then don’t stress yourself about it.
2. Give full credit to your subordinates and recognise their efforts as if they were responsible for the successful results.
3. Whenever assigned to a new job, don’t hesitate to overwork yourself for the first few months. People will perceive you as a hard worker for a much longer time.
4. Add a “please” or a “thank you” whenever you say somthing.
5. Use your shirts, trousers and ties by rotating your combinations, but do keep an exclusive set for those important occasions.
6. Your business card is a part of your introduction, so always carry some everywhere and don’t hesitate in distributing them.
7. Your company’s money is as precious as your own so spend it wisely without being tight-fisted.
8. Whenever you voice a problem or a complaint, always remember to recommend a solution for it as well.
9. Always keep a secret because not all the others can keep one.
10. If you can’t meet a deadline, then re-negotiate it or let your boss know about it well in advance.
11. Opportunity may knock on your door anytime, so always keep an updated, one page, resume handy with you.
12. Voluntary work helps establish your image in a positive manner. So take active part and accept important assignments in professional and voluntary associations.
13. Before you use someone’s reference, inform him about it or seek his permission.
14. With age light and nutritious meals are better and so is a decrease in alcohol intake.
15. Discussing salaries or company politics can be uncomfortable for others and can also lead to a conflict so avoid such discussions.
16. If you have bad breath then consult your doctor or dentist, bad breath can be a deterrent to your communication skills.
17. Business lunches are mostly for transacting business, so remember to order yourself a meal which is not too cumbersome to handle and does not interfere with your conversation.
18. If you have too many things to handle at the same time then develop a list of your top ten priorities and handle them first.
19. On business and other trips pack light in just enough bags so that you can carry your own luggage.
20. Accept constructive criticism as graciously as you would give it to others.
21. Don’t let yourself depreciate by having an inferiority complex, concentrate on your assets. Most people are better than what they think they are.
22. Discussions become more purposeful, participative and objective if their desired outcome is stated before they begin.
23. Constructive disagreement yields positive results.
24. A good team leader always praises his team for their achievements and shares responsibility for losses as well.
25. Don’t let big jobs scare you, each big job can be broken down into smaller actions. If you list down these actions and handle them one at a time, you will have the big job well under your control.
26. Understand menu cards and wine lists, some of the medium priced wines are better than the others and are more value for money.
27. Mixing business with pleasure has it’s limits, never sleep with a client or colleague, irrespective of sex.
28. Performance promised should be performance delivered, if you can’t deliver then don’t promise.
29. As far as possible do not counsel your subordinates or employees on financial matters.
30. As much as it is necessare to own up a mistake, it is also essential to inform the person who can rectify it at the earliest.

31. Always resist a temptation to argue, arguments don’t lead to any thing.
32. Like opportunities, good ideas too don’t come too often, so keep a pad and pencil to note down any good idea that comes to your mind.
33. You could always divide your colleagues into the “doers” and the “donots”. Try to associate more with the ones who believe in doing.
34. The worst thing you can do is fake an expense report. Trust once lost can never be gained again.
35. By remembering the birthdays and anniversaries of your subordinates and colleagues, you can show that you care.
36. Don’t generalize your statements when criticising somebody, be specific in your observation and communication.
37. Be a good listener, hear the other person out before thinking of the answer and answering him.
38. Always set your goals realistically and then work towards achieving them.
39. Use visuals like flip charts, they help you in getting your idea across more easily and liven up the discussion.
40. Your professional qualifications also need to be enhanced, so remember to participate in training programs each year, even if they are not in house and you have to pay for them.
41. A joke up the sleeve is the best way to break the ice, provided it is not controversial.
42. Ensure that you write the date on every document you receive and send.
43. You should refer a person only when you know his or her abilities well, there may of course be occasions when you allow someone to use your name to get acquainted.
44. Summarising a meeting helps in recapping what was discussed and also fixes responsibilities and deadlines for pending actions.
45. Weigh your words before speaking at a party or at a gathering, you never know who may be listening.
46. Prioritise your work and maintain your focus on the ones that matter the most.
47. Just because you are right, it is not necessary that you will be effective as well.
48. Keep a constant focus on your priorities.
49. When staying in a hotel let the reception know that you are expecting guests, the guest would feel better when he is told that he is expected.
50. Handouts of your presentation help the team to reflect upon them.

51. If you have an early morning appointment with someone then get his home phone number just in case there are any last minute changes.
52. When returning from a vacation remember to bring back something for your colleagues.
53. Good selling skills also help you in handling resistance and pre-conceived notions.
54. Begin your presentation with an anecdote or joke which does not offend any one. This will capture your audience and make them attentive.
55. Keep your vocabulary constantly updated, remember it helps you in your communication.
56. There is alwasy a way, you just have to find it and then get on with the job.
57. Tell your employees or subordinates about your expectations as a manager and how you visualise success. Then lead them towards it.
58. If you have complained to somebody about something which is important, make sure you back it up in writing.
59. Colleagues would often come to you asking for advice on personal issues. It is better to just listen and sympathise.
60. Targets best owned are targets best set.

61. Always be a good listener, most of the time people just want to be heard out, they don’t really want their problems to be solved.
62. Whenever you borrow a friend’s car, make sure you check for dents and point them out before driving off, this avoids misunderstandings when you return the car.
63. Feel free to change the place where you have lunch or take a different route to the office once in a while, such little changes make life more interesting.
64. Questions which begin with “What”, “When”, “Where”, and “How” are open ended questions and they get you a lot of information.
65. While travelling there are lot of little expenses you are likely to forget so make sure you keep your expense report updated constantly.
66. Think important, look important and consider your work to be important. People will then look up to you as an important person.
67. If you use round tables for official meetings, it tends to give everyone an equal status and does not create disparities.
68. If you believe something can be done, you will sub-consciously try to work towards it. In other words believe in what you do and you will be successful.
69. To boost your confidence always speak up, smile big, be a front seater and make eye contact.
70. Know the perks and benefits you are eligible for and keep a copy ot these with you.
71. It is difficult to do without computers today so keep yourself updated about the latest software but try to learn only those which you think would help you in your day to day routines.
72. The company’s mail and circulars are an ocean of information. If you are assigned to a new position, take your time to go through them, they will tell you a lot.
73. If you want to communicate well then choose your words and watch your language.
74. Try not to dictate terms to a group, get everyone to brainstorm ideas, filter them and come out with the best solutions in the end. There will be better ownership to the actions agreed upon in the end.
75. Whenever you are writing, don’t break your chain of thought, if you are not sure of a word then leave a blank, continue with your work and come back to it later.
76. If you are making a presentation, arrive well in advance and check out the equipment. If something is likely to fail later then arrange a spare one as a standby.
77. Build a positive environment around you. When people around you think positive they achieve positive results and help you achieve positively as well.
78. The funny thing about corporate budgets is that, if you spend too little, you get less next year, if you spend too much then the boss doesn’t like it. So spend just right.
79. Office staff should not be used for personal jobs.
80. Avoid discussing important issues with someone on th last day of the week.
81. Whether you are participating in a meeting or leading it, don’t sit at the head of the table, seat yourself within the group.
82. Whenever you have apprehensions and feel tense, remind yourself of your prior successes, simply because if you could do well then, you can positively do well now. This will make you feel better.
83. Learn to remember people’s names but avoid referring to someone by his first name unless he has asked you to do so or you have earned the privilege.
84. To be successful in your job you must know what you are expected to do so keep a copy of your job description handy with you.
85. Feedback when asked for can be received in abundance, you should know what is worth it and what is not.
86. If you are going to be conducting interviews, it is better to have a list of the essential and desirable characteristics you require in the prospective employee.
87. If you are proceeding for a business meeting straight from the airport, remember to freshen up before the plane lands.
88. Become an interesting person so that people value their associations with you.
89. It is better to be a leader rather than be a manager, you lead people and manage inventories.
90. If you want to do something then don’t wait till the conditions are perfect because they never will be.
91. As a manager don’t transmit information, share it.

92. Some of the best solutions to problems come when you look at them from the other person’s viewpoint.
93. Whenever you take charge of a new position do not try to radicalise change. Fit yourself into the environment first and involve others while making changes.
94. Every manager has a moral and professional obligation to develop his subordinates to the same level as himself. The growth of his subordinates will in turn ensure his own growth.
95. To delegate effectively, list down all the jobs you are doing, then decide if you need to do all of them. If not delegate specific jobs to the person who is best capable of delivering the results.
96. During a meeting handle the persistent questioners by returning the question to them like a “hot potato”.
97. Wisdom is not the monopoly of the managers, some of the best ideas can stem from the subordinates.
98. First make sure what you plan to do is right, then do it. Everyone who does something worthwhile is bound to receive some criticism.
99. Office stationary is meant for the office, you must buy what you need at home.
100. The passenger on the seat next to you, during a flight may be a prospective business contact or a competitor, so exchange introductions before you get conversant.
101. If you take a phone message for someone then make sure you take it down with the details.
102. Whenever you develop a  plan, ensure you have prepared backup actions just in case something goes wrong.
103. Carefully read everything you sign, also don’t forget to check the date.
104. Talking to a colleague with a hand on the shoulder is good but you should know when to use it and when it would be misunderstood.
105. There are cities where flights are frequently delayed because of bad weather so keep spare work on your hand for such trips.
106. A job interview works both ways, do your fact finding about your prospective employer before the interview.
107. Always answer the phone before the fourth ring.
108. Find yourself a role model in the company. Whenever you are in a situation where you need an answer, put yourself in your role model’s position and imagine how he would have handled it.
109. Spontaneity in decision making is good, but if you have a major decision to make then sleep over it or give it a second thought, that way you are more likely to take a good decision.
110. When you hand over a position to someone, don’t prejudice him by giving unnecessary feed back about your colleagues and subordinates, let him form his own opinions.
111. Try to avoid discussing your boss with his peer or superior, if you have to do so make sure you project a positive image and subsequently give your boss feedback about it.
112. Never let a business call interrupt your dinner, politely tell the caller that you will call back later.
113. Familiarise yourself with the salary structure of the job you are applying for.
114. Even if you have a good memory, make it a point to take notes during discussions and meetings.
115. Take a person for what he or she is, do not label a person on the basis of religion, race, disability etc.
116. Often hotel wake-up call operators need to be woken up, so re-check your request for wake-up calls.
117. Humour does not resolve a conflict, try to get to the root of the problem before finding a solution for resolving it.
118. While travelling, a portable iron in your bag is an invaluable piece of hardware to iron out creases on your clothes.
119. Maintain a diary or planner of your appointments, there are occasions when you can’t just depend upon your memory.
120. If you are managing a large project then use a chart to follow it’s various activities and progress on a regular basis. 

121. Avoid favouritism, the one who is your most favourite in the office is the one who is more likely to make more mistakes.
122. Never use your office equipment for your personal work.
123. Take a break at regular intervals throughout the day it helps you refresh yourself and ease your tension.
124. If you have a radio alarm in your hotel room, remember to reset it. Unless you want to wake up at the same time as the previous guest.
125. Paste your name on your punching machine, stapler etc in the office. It will be easier to trace them when someone “borrows” them without your permission.
126. Close ended questions which get you a straight “yes” or a “no” for an answer are good for controlling a discussion or for obtaining a precise answer. Try to avoid using them frequently, they limit the conversation.
127. Turn your errors and mistakes into opportunities, ask yourself how you could do better or avoid them the next time. This process of introspection will also help you to improve constantly.
128. Next actions and their deadlines should be documented after discussions with employees and subordinates. They come in handy when you are preparing yourself for a performance evaluation.
129. When evaluating your colleagues, subordinates or employees, make sure you do so to professional standards, conduct and performance, and not on personal relationships.
130. If you are finding it difficult to get an appointment from somebody, send him a note asking for one. Mail is more likely to reach him.
131. While arranging a conference in a hotel, get to know the manager who is going to be handling your function, this would pin down the responsibilities.
132. Avoid personal calls on company expense, but if you have to do so then keep them short.
133. Always wear comfortable shoes.
134. When discussing a new job, negotiate your salary, perks, bonuses etc. specifically before the final offer is made. These tend to become hard to get once the final offer is made.
135. There are occasions when you can’t find the solution to a problem, leave it alone for some time, solutions have a funny way of coming up on their own.
136. Two heads are better than one.
137. Help your employee solve his problem by asking him how you can help.
138. Never spare yourself, set goals for yourself which are measurable and time bound.
139. Use a “Things To Do Today list”
140. Anger prevents you from thinking in a stable manner so avoid discussions when you are angry.
141. End all employee counseling sessions or discussions on a positive note with responsibilities and deadlines firmly defined.
142. Save all you appreciation letters and testimonials in a file, if you have had a bad day and need to be motivated, go through them and see what you have achieved.
143. Keep a list of frequently called local numbers or long distance numbers and the
telephone area codes easily accessible.
144. Whenever you are offering feedback, offer it positively, the other person should feel that you are offering him a way of improving and not just pointing out a shortcoming.
145. Negotiations are a two way process, it is always better to decide in advance what you are willing to forgo.
146. There may be a lot of people eager to do the jobs you assign to them but make sure you assign them to those who are skilled and capable of handling them.
147. Whenever you need advice, go to a person who is successful because around you are a lot of people who give advice freely but are most unsuccessful in their jobs.
148. If a subordinate has a grievance, don’t ignore it.
149. An effective manager is also a good delegator, this way he has more time on his hands to plan ahead.
150. Giving verbal directions about an address is as difficult as describing a picture. Draw a map instead and give it to the other person.

 

 

151. As much as you need to train and add to your professional skills, you need to do the same for your subordinate. Identify his training needs and provide him with inputs over a period of time.
152. Always set realistic targets, they get results, improve peoples’ performance, develop skills and give a sense of achievement.
153. An answering machine is an important tool for an effective manaer, feel free to talk to one when you make a call. Remember to leave a crisp and clear yet polite message which speaks for you.
154. Promises, rewards and threats are not the things that make your subordinate work, find out what motivates him, it may just be a need to achieve or be given additional responsibility.
155. Managers are expected to lead by example so don’t expect someone else to do something you would not do yourself.
156. A subordinate will respect you if you respect his aspirations.
157. People don’t usually come up with solutions immediately, so give the other person some time to think.
158. Keep your boss constantly updated about what is going on, don’t pull surprises on him.
159. On the telephone you can never know if the other person is free or in the right mood to talk to you, so don’t hesitate to ask.
160. Agree clear and tangible targets with your subordinates so that their performance can be measured.
161. Apply your perfume or colone sparingly, the bottle will last longer and you will still make your presence sensed.
162.  Managers are expected to produce results with only two resources, people and time, so manage both effectively.
163. A successful manager is always a good communicator.
164. It is not necessary for you to know the answer to everything but it is important for you to know where to look for the solution.
165. Treat your customers as if they are guests in your home.
166. Examine your secretary’s work load, for all you know there could be a lot of jobs you could hand down to him or her.
167. Action centered leadership is dependant upon building the team, achieving the task and developing the individuals.
168. A good leader always speaks of progress, believes in it and pushes for it.
169. Always appreciate the work of those who do petty jobs for you. There is no harm in making your own cup of tea or heating your own lunch once in a while.
170. If you keep giving people continued requests for work, you may be destroying their priorities.
171. Only the escapists blame luck.
172. When you delegate responsibilities you also delegate authority so be careful who you delegate to.
173. It is best to return all phone calls.
174. At a business lunch or dinner, order your meal keeping in meal keeping in mind the financial status of your host.
175. Either agree to go “Dutch” on the tab or don’t hesitate to pay the bill when out for a meal.
176. Whenever you are out of office let your colleagues know where to contact you and when you would be back, unless you plan to be out on a “quiet lunch”.
177. Strike a consensus with your boss about the deadline for completing a project before you undertake it.
178. The difference between a computer hard disk and your mind is that your mind can think, it is not just a warehouse for information.
179. Congratulating someone on an achievement or expressing grief on a loss goes a long way in rapport building.
180. First deserve then desire.
181. Know your mistakes, admit them, learn from them. Apply the same rule to others as well.
182. Don’t let little things drive you down, hold your fort and maintain your stature.
183. Contribute to the education of your colleagues by circulating copies of interesting quotes or articles.
184. Recognise the facts that-no one is perfect, the other person has a right to be different, so don’t be a reformer.
185. A clean car whether your own or the company’s, projects a positive image about you.
186. Your boss and your subordinates are your key customers, understand their requirements and try to meet them over a period of time.
187. Be a good listener and in the process, if required, ask clarifying questions. This will clear your own understanding and also show to the other person that you are interested.
188. Handle your paperwork promptly and keep a tidy desk. Unless of course you think it will make your boss feel you are under worked (pun intended)
189. Not doing anything about a situation strengthens your fears about it and destroys your confidence.
190. “Good ideas” are good ideas but they are valuable only when they are put into action.
191. Keep all the papers you don’t need for an extra day in a separate tray before shredding them.
192. Companies make short term and long term plans, they also have corporate visions which stem from individual visions. So have a vision for yourself.
193. Our eyes are as expressive as our words and body language, so look the other person in the eye and maintain eye contact. This way you can express and observe better.
194. Learn how to operate and replenish the various machines in the office, it will save you a lot of botheration when your secretary takes a day off.
195. You should always be prepared to face and solve obstacles and contingencies.
196. A problem well defined is a problem half solved.
197. Make your choice, an active person does, but a passive person is generally going to do but never does.  Which one would you like to be?
198. Ask the laundry to return your clothes on hangers, that way they will have less creases.
199. Meetings become more systematic and organised if the agenda, with the time allocated for each item,  is prepared and circulated in advance.
200. Always have a firm handshake and when you are shaking hands with someone, maintain eye contact.
201. If possible find out the food and diet habits of your guest in advance and try to offer him what he is  most comfortable with.
202. Managers with closed minds generally have open door policies.
203. Business trips can tax your capabilities and build stress. So take your moments off and do something  which relaxes you.
204. If you have failed to plan then you can take it for granted that you have planned to fail. Think big,  visualise and plan in advance.
205. Always put in your best efforts, as if everything depended upon you.
206. Follow your seniors while ordering drinks during a lunch meeting. If you are alone, give it a second  thought.
207. Your home telephone number is for your personal use, try to avoid making official calls from that end  and also try to avoid receiving too many.
208. All business expenses which are supported with receipts are not questioned, so get receipts for all  your expenses.
209. Don’t be afraid to name your price while negotiating a new job, but be open to compromise.
210. Always keep a spare project in mind for spare time on your hands.
211. Play to the tune of your customers, write to those who like to receive notes and speak to those who are  good listeners.
212. Whenever you sign a document on somebody’s behalf, make sure you have the powers and authority  to do so.
213. If possible do some form of exercise in the mornings before going to office.
214. Doing something you like keeps you motivated, so do at least one such thing each day.
215. Always have at least one suit or dress tucked away and ready for special occasions.
216. Employment interviews are a two way process, feel free to ask your prospective employer questions  about their organisation. It will project a positive image.
217. It may be vogue to arrive late at parties, but make it a point to arrive a few minutes early for a  business meeting.
218. If you specially like a letter you received or sent then save a copy in a separate file for future  reference.
219. Feedback is essential, if you are not getting enough, then ask for it.
220. If you keep your hands in your pockets during a presentation, you would project a very casual attitude.
221. You would never like to be kept waiting for an appointment so don’t keep others waiting either.
222. When you offer someone less than what he or she was earning in the last job, he or she may accept it  but sooner or later it will reflect on that person’s work.
223. Contribute to your tax saving plans regularly it saves you from a sudden financial burden at the end of  the year.
224. Mark a copy of an appreciation letter to the addressee’s boss as well.
225. If you are leading a group in a discussion, make sure you get them all to participate and whenever you  ask them a question give them sufficient time to answer, not all people think at the same pace.
226. Ensure odd jobs in the office are evenly distributed to all.
227. Be prompt in sending a thank you note to someone who has granted you a special favour.
228. The costliest clothes or accessories may not necessarily make you look the best, buy what suits you  and enhances your image.
229. Everyone in the office cannot be on the vacation at the same time, so plan yours at a different time  and your leave application is more likely to be accepted.
230. Always summarise at the end of a meeting and selectively share that summary, if not confidential,  with your subordinates.
231. Your family is in the habit of seeing you each evening, so if you are out on a trip then call back each  evening if possible.
232. If you have faxed or couriered an important message to someone then check it’s arrival through a  phone call.
233. Guesses or assumptions generally lead to wrong conclusions so if you don’t know something, ask.
234. If you are using someone else’s office then return things to where they were before you leave.
235. If a business deal is not likely to materialise then pitch in a few times before you hear and accept the  final “no”
236. Knowledge of the latest technological developments keeps you ahead of others so keep yourself  updated.
237. If you think you have negotiated a deal well and met the customer’s requirement, don’t hesitate to  ask for the order.
238. If you have made a mistake, never hesitate in apologising, it projects a positive image about you.
239. Meetings can be a pain when held too often or without a specific purpose.
240. If you have a doubt about any action you are likely to carry out in the future then test it by putting yourself in the other man’s shoes.
241. Questions help you in clearing your perception about something, so don’t hesitate to ask them.
242. Don’t overstuff your briefcase, carry what is essential with just a few extras.
243. Be gracious whenever you ask for something which was not given to you, remember “first deserve  then desire”
244. Success visualised is success worked towards.
245. Inter-personal discussions can be difficult to handle so anticipate variations and prepare yourself well  with facts.
246. Illustrations, charts, diagrams, not only help remove monotony in discussions, but also help in clarifying the point and getting everyone to achieve a common understanding.
247. Indebtedness is mutual between an employee and an employer. Accordingly your salary should reflect the efforts you contribute.
248. If you are a frequent traveller then keep yourself updated about flight or train arrival, departure schedules and delays.
249. When working in a group, clear all doubts and objections and then gain a consensus before taking a  decision.
250. Never do a disappearing act, let people know when you would be available.
251. If there are too many pages to fax, an over night courier may be cheaper, be aware of the break evens.
252. Re-check your hotel and travel reservations before leaving for a trip.
253. Be honest and prompt with the press but keep your company’s interest foremost in your mind and  obtain their permission before making a statement.
254. Channel your energy in as many directions as you can. Actively participate in social groups and social  activities.
255. Give your boss critical feedback in private but always support him in public.
256. Since most office jobs are sedatory in nature, avoid using the lift in your office building, use the stairs  between the floors or walk out to the restaurant for lunch thus giving your body regular exercise.
257. Recommendations about someone should be given honestly, clearly, objectively and cautiously,  remember your credibility depends upon it.
258. If someone is giving you a tough time then there must be something motivating him to do so. Find out  what it is.
259. Clean nails and shining shoes speak for you, so keep them that way.
260. Find out what relaxes you the most and whenever you feel stressed, use those techniques to relax  yourself. There is no job today which does not have stresses of it’s own.
261.  Exit interviews provide important information to companies so when you conduct one make sure you  ask the right questions and get the right answers.
262. Everyone is good at something, find out what you are best at, feel free to write about it and distribute  it to others.
263. Your participation in corporate politics should be limited to your awareness about them.
264. The best kept records are the most easily accessible ones, but know what you must save.
265. There are limits to everything and exceptions to all rules. You can push the limits when it is  genuinely important to you.
266. When going to the coffee machine to get a coffee for yourself, ask your colleague if you can get him  some too.
267. Whenever you are assigned to a new job, seek regular feedback from your peers and superiors so that your can be sure of being on the right track.
268. If you are using passwords in your bank, computer or ATM then standardise them it will help you  remember.
269. Keep your phone calls short and sweet, they cost the company money.
270. Speak in meetings, not because you are the only one who has not spoken but because you want to  contribute constructively.
271. Long distance business calls are for transacting business and not for discussing personal matters.
272. Maintain just the right distance with your subordinates by mixing appropriate amounts of professional interaction with socialising.
273. A sensible man does blow his horn gently once in a while, but he is always ready to back it up with facts if required.
274. Those who were successful, loved their profession so be passionate about choosing one.
275. You would convey disinterest if you are interrupted during a discussion or a meeting so hold your calls and avoid interruptions.
276. Use passwords for the confidential files on your computer and remember to shred all confidential documents once you have gone through them.
277. You are less likely to be stolen or misplaced than your luggage so carry all your personal or costly  possessions on your person.
278. It is worth taking a few risks at times. Mistakes and failures too can be an invaluable experience.
279. Having used someone’s reference for a new job let him know that he might be contacted.
280. Computers can also be unpredictable, so take backups of your data frequently.
281. Don’t spread rumours about people and don’t encourage rumour mongers to come and talk to you.
282. Preconceived notions and conceptions can be a big deterrent, try to have an experimental approach,  try new things out and give your ideas a chance.
283. When you leave a message for someone, give your name and phone number clearly and the time  when you called.
284. Whenever you are buying personal acciden insurance check if you have already been covered by your company.
285. Over a period of time acquire the qualities of being relaxed so that things do not perplex you easily.
286. Be tolerant on the bad days, if the good days didn’t last then neither would the bad ones.
287. Know your subordinates’filing system so tha you can find something in an emergency, especially when your junior is not around.
288. A good professional does not allow his professional priorities to overlap with his personal ones because of his efficiency.
289. When you cancel a pre-agreed business or follow-up meeting, it might show a lack of interest on your part and diminish the trust the other person has in you.
290. When traveling or flying on long stretches, try to read books which contribute to your professional qualifications and skills.
291. When you leave for a holiday, delegate properly and leave detailed notes so that you are not bothered during your holiday and you don’t have to call back in between.
292. Choose your words while writing or dictating a letter, remember some of the softest words can convey some of the hardest facts. 
  

  

 1. MANAGEMENT CONCEPTS

 6 Way to stay in your boss' mind  
 Many employees' thinks the joining the prestigious organization can 
 prove their successes, without the awareness that they may be the 
 first in line to be sacked during crisis period. Therefore, you should 
 keep developing yourself to prevent such nightmare. These are 6 easy 
 ways to make your boss recognize you. 

1. Build up proper attitude towards your work 
 The highest priority should be given to such attitude by understanding 
 your jobs as well as adjusting yourself with the organization culture 
 and system. Upon achieving this, you already succeed in entering 
 your boss' mind. 

2. Keep an eye on the information 
 If you keep your eye on information, you can easily adjust your 
 working style with current situation. Moreover, you can understand the 
 message your boss wish to convey.

3. Be eager to learn new things
 Do not be afraid to experience new things as there is nothing harder
 than your attempt. Be attentive to learn new technologies or new
 management system by taking a short courses or reading the relevant
 books.

4. Learn to be multi-functional
 As your organization has no policy to recruit new staff, you should
 demonstrate your ability to work in many functions. This ability would
 be an outstanding feature.

5. Always develop your skill
 Do not stay still if you wish to be progressive in your career. Consider
 which skill of your should be developed as such skill can be reflected
 in your works.

6. Create impression 
 Do not look over small things that could impress your boss. Try to be
 punctual at work, stay late to finish the assignments and hide your
 boredom or nervousness towards works.

2. MANAGEMENT CONCEPTS

Creative Critique
 Most executives are worried during the evaluation meeting with his/her
 subordinates. Such worries can be relieved with positive talk. When
 the meeting is set, you may say "I have arranged the evaluation
 meeting for you on Wednesday at 2.30 pm. I need to talk about your
 annual achievements and consult about our plans for next year."
 Most executives find out that it is hard to criticize. The following
 guidelines may be helpful to deal with such sensitive issues.

 1. Start with positive method by evaluating the team's achievements and
 the stepstowards such achievements.
 2. Stimulate him/her to speak out the unsuccessful projects and the
 reasons of failure.
 3. Ask him/her what actions should be taken to avoid such failure in the
 future.
 4. Comment on how to execute such actions more effectively.
 5. Ask him/her about what training can be arranged to improve such
 actions.
 6. Conclude about the steps with related parties to reassure any
 operations executed in the future will be improved.

  

3. MANAGEMENT CONCEPTS

 Carefully choose persons to enlarge
1. Select people whose philosophy of life is similar to yours.
 The underlying values and priorities of the people you desire to enlarge
 need to be similar to yours. If you and they don't have the basics in
 common, you may end up working at cross-purposes, an you won't
 experience the effectiveness you would like. Roy Disney, Walt's
 brother and partner, said, "It's not hard to make decisions when you
 know what your values are, "And if you and the people you mentor
 have similar values, you will be able to make harmonious decisions as
 you work together.

2. Choose people with potential you genuinely believe in. You can't help
 people you don't believe in. Give your best mentoring effort to people
 who have the greatest potential - the ones for whom you can see a
 promising future - not the ones for whom you feel sorry. Nurture, love
 and motivate hurting people. But pour yourself into the people who will
 grow and make a difference.

3. Select people whose lives you can positively impact. Not everyone
 you are capable of developing would benefit from what you have to
 offer. Look for a fit between their potential and your strengths and
 experience.

4. Match the men and woman to the mountains. We would like all the
 people we mentor to reach their full potential and develop into stars.
 After all, the greatest mentors develop people to a level beyond their
 ability. But the truth is that while all people can move to a higher level
 than they currently occupy, not everyone is capable of climbing to the
 highest levels. A successful enlarger evaluates the potential of others
 and places them in a position to succeed.

5. Start when the time is right. Start the process at the right time in the
 lives of others. You've probably heard the expression "strike while the
 iron is hot." It means to act on a situation at the right time. We've
 heard that the saying goes back to the fourteenth century. It comes
 from the practice of blacksmiths who needed to strike metal when it
 was exactly the right temperature in order to mold it into the precise
 shape desired. You have to do the same thing with the people you
 want to enlarge. Start too soon and they don't yet see the need to
 grow. Start too late and you've missed your best opportunity to help
 them.

6. Once you've found the right people, keep in mind that you need to get
 their permission before you start enlarging
them. People love to be
 encouraged and motivated, so you don't need their consent to do
 either one. But the mentoring process really works only when both
 parties know the agenda, agree to it and give it 100 percent effort.

 

4. MANAGEMENT CONCEPTS

The Art of being boss 
To be a good boss requires many arts to encourage teamwork to 
 achieve target. These arts can be learnt and trained. 

1. Encourage teamwork with language. Use easy figurative terms to 
 create the sense of alliance with listener and obtain team supports. 

2. Update situations and follow up. Always update the progress of 
 assigned project in order to prevent subordinates from working without 
 help or advises.  

3. Handle the uncertain situation. Mistakes can occur at anytime. It is 
 recommended to adjust the strategies during the troubled operations. 
 Good boss supposes to tell the truth and update any changes with 
 clear communication and reasonable actions.  

4. Be a good listener. To be a good listener can convey the intention to
 understand what others are trying to say as well as the openness and
 being receptive. Hold on to the point when you disagree. Try to repeat
 the point you do not understand with speaker. Enable smooth
 conversation with explanation, instead of emotion.

5. Deal with problems and contradiction. Arrange the one-on-one or
 small group meeting for all related parties as soon as the problems
 and contradiction occur.

6. Have advanced thinking. Ability to react with problems or changing
 working processes is an asset. Advanced thinking is required for
 principles and knowledge of effective communication. Reflect your
 leadership with prudence when your subordinates ask for comments

7. Ask for cooperation. Asking for comments regarding how to achieve the target from subordinates is one of the most effective methods to create the sense of belonging with them. Besides, this is a two-way communication, upward and downward, to open for cautions and various thinking within the colleagues.     

8. Always update information with subordinates. Information on     
 organization's attempts to achieve targets and how each employee     
 plays vital role for strengthening organization structure must base on the fact, no matter how good or bad it is.      

9. Meeting in person with subordinates. Try to create the chance to meet up with subordinates in person. Personal meeting enables you to get better supports and responses than meeting through medium such as telephone, e-mail or printing matters.  

 

 5. MANAGEMENT CONCEPTS

12 wrong directions in developing human resources

 1. Arrange many unpractical courses
 Training courses arranged should have enough quality, instead of
 quantity. Too many courses result in unnecessary waste of time and
 expenses. The courses arranged should have clear training objectives.

 2. In-house training courses with limited resources
 The speaker, either from in-house or outsourcing, should have enough
 knowledge and preparation to provide knowledge to your employees.
 For the outsourcing speaker should study your company's problems,
 requirement and business background.

 3. Too many attendants for training courses, especially the courses
 conducted by outsourcing speakers. The skill development or
 enhancement courses should limit the attendants at 20-25 persons.

 4. The training programs will be ceased as soon as the budget runs out.
 Such incident represents the lack of systematic human resource
 development planning. It would be a waste of time and money to
 arrange the "in-trend" but unpractical courses.

 5. Seeking only the "best" courses with the short period of training to
 solve the problems or serves all requirements. It is very dangerous for
 organization and trainees to attend such courses for it is the
 unrealistic expectation. Chronic problems cannot be solved within a
 day.

 6. The training courses will not take place unless the problems are
 severe enough. Training courses alone cannot solve all the problems.
 Rather, it should be coupled with other solutions to solve the
 problems.

 7. Arrange the training programs just to be "in trend" or to follow your
 competitor's footsteps. Such programs would not contribute effective
 and creative skills as they are employed by the whole industry and
 they will cause indifference and unnecessary investment.

 8. Testing attendees' abilities after the training courses with written
 examinations. Too many examinations cannot assure the improvement
 of attendees' abilities. Rather, they would become bored with training.

 9. Improve only the skills of staff at operational level and ignore the
 supervisors and mid-level executives. The skill improvement should be
 done at operational levels as well as supervisors and mid-level
 executives to share the common development direction.

 10. Arrange training courses for specific departments or sectors.
 Teamwork's performance should be improved as the whole to ensure
 the simultaneous supports and cooperation.

 11. Improve human resource without realizing employees' actual
 problems and requirements.
 It would be such a waste of time and money to improve human
 resource without realizing the actual problems and requirements.
 Moreover, such improvement should be done to support the
 organization's plan and direction in the long term.

 12. Focus only on the methods and forget or ignore how to improve
 the thinking processes.
 The best way to enhance employees' performance should start with
 changing the way they think, instead of providing the new way of
 thinking.

 

6. MANAGEMENT CONCEPTS

 The reasons behind the lost quality workforces
 Two main factors for human resource management include 
management action and working environment. If the overall management is good enough, the overall working environment will be enhanced. Therefore, workforce would feel satisfied, which would
 lead to quality work.
 The criteria to recruit "professional" or "high flyer" within organization or from other organization must be differentiated from operational level. Such criteria include:
 1. Ability to solve operational problems faster.
 2. Readiness to work harder.
 3. Better Productivity and performance.
 All criteria are based on the same amount of works.

 The reasons behind the lost quality workforce include:
 1. Lack of good human resource management, i.e. lack of good HR planning and practical policies from top management.
 2. Wrong attitude towards human resource manegment, i.e. ignore the retention of quality workforce. Based on the belief that all personnel can be replaced all the time.
 The best way is to prevent and try to keep them with organization by creating the sense of royalty based on the belief and attitude of management level.

 

7. MANAGEMENT CONCEPTS

 Building the teamwork to excellence 
 The following procedures are designed for organisations wishing to
 make their employees become the potential operators by setting up
 high standards and teamwork commitment as the goals.

1. Treat your employees the same way you treat your customers by
 taking serious actions on their requests or immediately answer their
 phone calls. If you show your willingness to help, they will work hard
 for you in return.

2. Arrange a series of useful workshop to improve the employees' skills
 or test the new theories through classes, experiments or asking
 comments from them. The team will take you as their prototypes and
 try to learn more from you.

3 Train your employees to improve their skills by predicting any changes
 within organisations. For example, in case your boss plans to     
 reorganize your department, you may try to improve the skills of your     
 subordinates or outline the new career path for them     
      
 Once team is formed, you should encourage them or stimulate those     
 running out of energy by showing that you care about them. You     
 need to listen to them and build up the commitment by:     
      
 Insist on your understanding by not giving the immediate suggestion     
 but raising the questions to learn more about their problems. For     
 example, once you hear someone said that he was exhausted by this     
 report, you may ask him if the document work bores him.     

 Expect better performance from your subordinates by showing them     
 that you believe in their ability such as "whenever you look back on     
 the obstacles you have ovecome, you will learn more".     

 Showing your eagerness by offering them the solution with
 encouraging and energetic tone after listening to them. The only
 caution is that you should not reflect others' sorrow as this may
 increase the desperation.

8. MANAGEMENT CONCEPTS

The Most Undesirable Employees 
 According to the survey, The Most Undesirable Employee falls
 under the following categories.
 
 1) Employee who keeps saying I knew that already
1. I knew that already is the regular phrase for them to explain that they
 know everything, though what they know may not be true.
2. I knew that already would keep that them from learning new things or
 necessary informations. Therefore, they will lack vision and keep out
 the self-development process as they will say I knew that already
 before someone want to tell something.
3. When they get inaccurate or insufficient information, they would not be
 able to solve the problems right to the point and improve the situation.
4. Any orgnizations having too much employees or executives with I
 knew that already attitude would face the problem of improving the
 performance as the learning process would not take place. Therefore,
 the corporate skills and competitiveness would be limited.

 2) Employee who keeps saying That is not suitable for us
1. Rejecting new ideas and working methods is very easy by simply
 saying that idea is not suitable for our division or organization as it will
 not be working.
2. The employee saying that is not suitable for us along with various
 reasons to avoid learning or working.

 3) Employee who keeps saying prove it
1. In reality, no one can prove that everything we learnt would be
 beneficial to us. So is new idea. New working methods or
 management styles would not yield immediate result, especially those
 methods requiring time and practice to build up the skill.
  It would be no use to ask for the result from the very beginning.
2. Therefore, we need to contribute our time and willing to learn to
 understand the new things first before applying that with the real work.    
Besides the above three categories, employees with the phrases like I    
 have got no time , we do not have enough manpower or what do you want more?are also undesirable employees.    

 9. MANAGEMENT CONCEPT

 HR Interview Question Tips (Standard Questions)

1 Strenghts
1.1  What is your greatest strength or asset?
2 Weaknesses
2.1 What steps have you taken in the past year to improve your overall
 performance? Why?
2.2 If you could, what two things would you most likely to change about
 yourself to improve your overall effectiveness-and why?
3 Interpersonal Skills
3.1 What kind of people do you most enjoy working with? Why?
3.2 What kind of people do you have difficulty to work with? Why?
4 Preferred Type Of Work
4.1 What type of work do you find most stimulating and rewarding? Why?
4.2 How would you describe the type of work you most likely to do?
5 Traits and Characteristics
5.1 How would you describe yourself?
5.2 Which of your personal traits and characteristics have been most
 helpful in your career?
5.3 Of which of your personal traits and characteristics are you most
 proud? and why?
5.4 Of which of your personal traits and characteristics are you least
 proud? why?

6 Ambition
6.1 What goals have you set for yourself in life?
6.2 What are your career expectations over five years?
7 Analytical Reasoning
7.1 How familiar are you with working with numerical data? How much do you enjoy this?

8 Communications Skills
8.1 Give me an example of a complex communications problem that you faced.
 a. What made it complex?
 b. Why was it difficult to communicate?
 c. How did you solve this problem?
 d. How effective were the communications?
 e. What evidence do you have of this effectiveness?
 f. How might you have further improved the communications?
 
9 Ability to learn
9.1 What kinds of things do you learn quickly?
9.2 What kinds of things do you find difficult to learn?
 

10 Persuasiveness = influence   
10.1 Assume I have told you that I have interviewed three excellent   
 candidates for this position, and you are one of them, Convince me   
 why you are the "best" candidate.    
11 Emotional Stability    
11.1 Describe the situation in which you lost you temper.    
 What caused this? What was the result?   
11.2 What do you do to relax?   
12 Do and Don't of effectiveness interviewing    
                         Do                                         Don't
 1. Prepare yourself thoroughly         1. Ask closed questions
 2. Use open questions                      2. Ask leading questions
 3. Establish rapport=harmony           3. Tell the candidate the answer
 4. Probe areas of uncertainty            4. Stress the candidate
 5. Use your time wisely                     5. Talk too much
 6. Remember eye contact                 6. Try to dominate or impress
 7. Be aware of your prejudices         7. Ask predictable questions    
 8. Keep to the point                           8. Be afraid of silence    
 9. Start with an easy question           9. Keep people waiting    
 10. Summarize                                  10. Make snap judgements    
 11. Have a plan for the interview      11. Go on too long    
 12. Have some questions up your    12. Forget to listen and listen    
 13. Use supplementary questions           
 14. Write up the interview           
 

10. MANAGEMENT CONCEPT

Time Management Techniques
 There is a saying that "Time flies". At work, time is the key
 factors which seems never have enough for us. Therefore, all
 we can do is manage our quality time with values towards
 works and life.
1 Clearly target the life achievement in short and long term to define our life path. The achievement should be based on personal satisfaction. If you love what you do, we can happily do it with our best.
2 Write down to-do list to cover all aspect of life with clear direction.
3 Set priority for all activities.
4 Set frequency of each activity to see how long does it take to do such activity. Therefore, we can properly allocate time.
5 Create timetable to see overview of all activities based on priority.
 Thus, the time management is realistic and practical.
6 Stick to timetable to establish self discipline and develop it to behavior and familiarity.
7 Evaluate and improve time plan to see how practical it is.

11. MANAGEMENT CONCEPT

10 Signals to seek new job
 If the following circumstances happen to you, then it's about time
 to give up your current job and start looking for a new one.
 1. Uncomparable living conditions with the people at same age.
 Though money is not the main criteria, it is the best indicator to
 express your popularity.
 2. Dictatorial boss.
 It sounds unrational to work without alternatives.
 3. Get more telephone calls from other companies HR department
 than those from your boss.
 It is a sure thing that outsiders can recognize your value gifts and
 capabilities better than insiders do.
 4. A dozen of pens is all you get when asking for stationary.
 If you have never been approached with decent incentives and
 propositions, your workplace may not perceive you as their valuable
 asset.
 5. It takes more time to solve problems than developing new things.
 New product launch represents risky but glittering opportunity. Though
 changing jobs may be risky, working without progression is also risky.
 6. Your PC at the office is displayed in the museum.
 Appropriate tools are required to improve work performance.
 7. Your only colleague is postman.
 This means you cannot adjust yourself to the workplace and this issue
 represents a serious problem. What if your colleague care nothing
 about yourself but your dressing style.
 8. The long-awaited promotion means you have to bear the
 responsibilities of those who has resigned.
 It's good to work hard but it's not right to be taken advantage by your
 office to rut the monthly expenses.
 9. The skill improvement scheme you can get is to watch the distance
 learning programs during your lunch time.
 Your package should not cover only salary but other benefits should
 also be taken into consideration.
 10. if you can read up to this point.
 You should ask yourself if you still want to work at the current
 workplace.

 12. MANAGEMENT CONCEPT

  Dealing With Stubborn Subordinates
 Dealing with stubborn but competent subordinates is quite
 challenging for testing executives' ability to govern the your
 workforces. You may need to combine psychological techniques
 with authorities to deal with them.

  Dealing with stubborn subordinates requires:
 1) Open mind: this is important as you may experience some of their
 strange actions such as the way they look at you, the counter-action,
 argument or even ignorance.
 2) Listen up: an open mind would help you listen to their opinions and ideas.

 The stubborn subordinates can be categorized into two types,
 including the "outgoing" one and the "silent" one.
 Now, let's take an insight look at both types.
 1) The "outgoing" one
 The subordinates under this category will always argue with you,
 although they are wrong.
 On the other side, they are self-confident, energetic and creative. All
 you need to do is open up your mind for their argument and listen to
 their opinions. They may be a great source of outstanding idea.
 If you listen to and consider their idea, you may get quality and
 exceptional outcome.
 Working under friendly or controversial atmosphere can yield different
 outcomes as individual idea is based on one's view, perception and
 creativity. To obtain the maximum outcome, you need to welcome and
 mix all the contributed idea.
 When the successful outcome is achieved, your subordinates should
 also share the credit and pride with you. Above all, you will get more
 friendly subordinates. This will cast away the "dark corner" and
 negative attitude in the workplace.
 2) The "silent" one
 Normally, the subordinates under this category should give you more
 troubles to deal with since you cannot guess or understand their idea.
1 The first thing you should do is to understand their hidden messages
 and idea. If you would like to know their idea, all you can do is to
 notice the way they look and their body languages during the
 conversation. For example, they may act restlessly.
2 The next step is to tune up the attitude. You should open your mind to listen to them and encourage them to speak up. Lack of proper
 communication will worsen the situation.
3 The best solution is to initiate the conversation and open up your mind without pride and prejudice. You should tell them what you think and listen to what they think. Even they are wrong, you should not force them to apologize.

 NOTE : Spirit, generosity and forgiveness are the key factors
 for a great leader. If you are a great leader, dealing with
 stubborn subordinates should not be a problem for you.

13. MANAGEMENT CONCEPT 

 Urgent Job VS important Job 
 URGENT seems to be the common term in your office and you
 may question someone requesting for urgency that "How
 urgent?" Even in government document, urgency can be
 classified into "Urgent", "Top Urgent" and "Extremely Urgent".
 Sometimes, you may need to simultaneously handle both urgent
 jobs and important jobs. Then, you start question yourself "What
 should I do?" or "How can I prioritize both of them?"
 
 Well, we have some tips to help you cope with such circumstance by
 classifying urgency and importance into four groups:

 1) Urgent and Important Jobs: you should give the highest priority to
 these jobs and leave all unrelated issues behind to get these jobs
 done. Assignment with deadline or tax form to be filled up before the
 submission date are good examples of urgent and important jobs.

 2) Not Urgent but Important Jobs: these jobs can prove how efficient
 your working habit is such as special courses to enhance your
 knowledge and ability or additional computer courses. You can always
 postpone them until you are ready of forget them.
 When you are always assigned to endless stream of urgent jobs with
 deadline, you may keep ignoring "your" important jobs until you cannot
 accomplish your own important jobs.

 3) Urgent but Not Important Jobs: these jobs have to be finished
 immediately, though they are not important for you. You need to
 consider the job objectives to see if you should do it. For example,
 you are invited to attend the conference and the invitation does not
 expect your attendance but require you to confirm your attendance
 within a limited time.
 You can solve such problem by assigning your subordinate, who is not
 assigned to important jobs, to attend the conference and report you of
 what is going on in the meeting. Now, you can turn back and finish
 your important jobs.
 
 4) I'm busy: everyone used to complain that they are busy and have
 no time. That is because everyone does not know how to prioritize the
 importance of jobs. For example, everyone would give high priority to
 opening envelopes and documents and reading e-mail. Later on, when
 they are assigned to more important jobs, they will say that they are
 busy.

 14. MANAGEMENT CONCEPT

 Happiness at work! 
 We have to make a living under stresses and pressures from
 various issues, such as personal issues, uncertain economic
 condition and constrained society. These issues always cause
 an uncomfortable working day. That's why we come up with
 these useful tips to make every working day a perfect day for
 you. You may think that it is a piece of cake to implement but it
 is hard to practice. Now, let's pick these practical tips to brighten
 up your working day.
 
 1. Start off with a cheerful mind
 After struggling through the traffic jam every morning to get to the
 office, upon arrival, you should put a smile on your face to bring in the
 friendly working environment.

 2. Every problems can be solved
 Keep in mind that to work is to face obstacles and problems. Being
 nervous and restless would only make you feel bad about your works.
 Therefore, you should keep calm and find out solutions by yourself. If
 this does not work out, you may seek advice from your supervisors or
 colleagues.

 3. Change your environment
 When you are fed up with the surrounding environment, cleaning up
 your desk and decorating it with your favorable items such as flowers,
 plants or photo frame with the photo of your beloved person(s), would
 be a great idea. Such renovation can enrich your working environment
 and ideas.
 
 4. Relaxed with body movement
 Sitting in front of PC all day can cause muscular pain and fatigue. You
 should get up from your chair and walk around to change your motion.
 Otherwise, it would be helpful if you could exercise with simple body
 movement such as flinging your hands, legs or move your neck.

 5. Be optimistic
 Optimism is the primary factor towards positive attitude. It would be
 great if you can initiate positive attitude towards your supervisors,
 colleagues, customers/ suppliers, subordinates, companies to
 enhance your feeling and performance.

 6. Laughter at work
 Laughter is one of the best ways to create happiness at work. You
 should think of the story that can make you laugh or smile at least
 once a day to brighten up your colleagues' or your working day.

 15. MANAGEMENT CONCEPT

E-Training : a new dimension of Professional Development      

1 In today's Internet economy, business, news, and the exchange of     
 information are constantly moving at swift Internet speed 24 hours     
 a day. The Internet has changed everything, including your     
 competition which is now only a click away. With higher business     
 competition and a higher demand for knowledge workers     
 worldwide, a shortage of knowledge workers continues to rise.     

2 We believe that the basis to success in business today is how a     
 company obtains, trains and retains knowledge workers.      
 In this fast-paced environment, you need to get your work force up     
 to speed on the latest knowledge, products, services and     
 processes quickly as possible. It takes a smart force to win and     
 you need to start with making the people you already have smarter.     

3 The Internet has also changed the way we learn, and e-Training is
 the name for this revolution. The change in learning isn't taking
 place by evolution, but it is rather a paradigm shift.
 Today, it has reached a whole new level for it's now interactive,
 engaging, affordable, and available anytime, anywhere.
 SmartForce's e-Training can provide your organizations a distinct
 competitive advantage - the ability to create a smart force of highly
 trained and responsive people.

4 e-Training is a tool and an investment that you can get a return back
  in the operation related areas such as cost reduction, productivity
 improvement, marketing management, and overall performance.

5 At present, majority of the international leading companies
  in the world are using one form or others of the e-Training technology
 to develop their human resources. As a result, corporate training
 is now becoming strategic business assets, and they are starting with
 the IT managers to make these initiatives work. You can afford to
 learn now, so let the e-Learning experience begin! Learn Fast. Go Fast. 
 

16. MANAGEMENT CONCEPT

The Top 10 Ways to Turn Around a Bad Relationship With Your Boss      
      
 Having problems with your boss is the big deal as your work and     
 happiness in workplace are in his/her hand. Once the problem     
 occurs, you should try the following solutions.     
      
 1) Try to compromise     
 It is no use for no matter how hard you try to win over your boss as     
 he/she possesses the superior power and authority. Therefore, it     
 would be wiser to compromise with him/her.     

 2) Accept your own mistakes     
 Though your boss characters are not favorable, you may need to     
 reconsider yourself if you are the only one who has problems with him/her.     
      
 3) Understand the situation     
 You should try to find out why your boss are not satisfied with you.
 Once you know what going on, start to solve the problem from there.

 4) Start first, solve first
 You have to solve the problem no matter who start it or even you are
 not at fault for that problem.
 
 5) Understand your boss
 It is very hard to find the boss, who can outperforms both business
 and personal issues. Therefore, you need to understand him/her and
 adjust yourself.

 6) Concentrate on your work
 You have to choose either to keep finding out your boss weakpoints
 or to keep the focus on your work. Some subordinates love to
 counterattack their boss to cover up their poor performance.

 7) Seek for a chance to talk with your boss
 It would be a good idea to ask your boss out for a lunch to talk to
 him/her. The boss must act formal in the office but office rules cannot
 enforce the unformal, but essential, chat between you and your boss
 while you are not in the office.

 8) Shut up
 Never gossip your boss with your colleagues as most of the them
 would not stay on your side. The situation may be worse when
 unfovarable party join your gossip society.

 9) Give up
 If you think your boss is fair enough, all you need to do is keep the
 focus on your work.

 10) Resign
 Should the situation makes you feel worse day by day and the
 problems cannot be solved, your may consider to find a new office.

 Endnote: You should try the first nine ways before taking action on
 last options.
 

 17. MANAGEMENT CONCEPT

10 things you should not do during job interview 

 1) Do not make interview appointments with many companies
 within one day as you may not be able to go there due to delay
 in interview or traffic. You should make one appointment in the
 morning and another in the afternoon.
 2) Do not speak while your interview(s) speak or raise too many
 questions as if you are the interviewer yourself.
 3) Do not ask about holidays, annual leave, lateness or leaving the
 office before the office hour is over since it may signify that you do not
 like to work hard. Also prohibited re labor union and strike.
 4) Do not wear sunglasses, put your hand in front of your mouth while
 you are speaking or put your hand together tightly on the knee.
 Rather, you should occasionally put your hands on the table to show
 self-confidence.
 5) Do not express your nervous attitude by trembling your hands or
 feet. In case you are excited, you should take a deep breath or go to
 the restroom and speak to yourself that you are not afraid of the
 interviewers.
 6) Do not tell a lie as interviewer(s) would be able to trace the lies.
 Instead, you may provide the indirect but truthful answers.
 7) Do not answer "I don't know" unless such question is something
 beyond your knowledge.
 8) Do not ask about the salary until the interviewer shows interest in
 you. Leave this question to the interviewer's decision.
 9) Do not speak about your former employer in a negative way as the
 interviewer(s) may think that you will treat the same when you leave
 the company. You should provide the answers as clear as possible.
 Do not forget the word such as "thank you" or "sir". 

 18. MANAGEMENT CONCEPT

 Upgrade Your Skills To Win Other Job Candidates 
 Are you desperately waiting for your future company to give you
 a call? Ever tired of applying for jobs after jobs, but still no
 response no job offer? Ever wonder why?
 Well, in this Internet Age and under current economic situation,
 it's just getting tougher to find a job and your competitors appear
 from all corners. Employing companies now have more choices
 to choose from and it appeared that all of their candidates have
 college degrees, just like you. So, what do you do to get their
 attention?
 
 Don't waste time thinking or feeling sorry for yourselves, you should
 get up and find a way to develop your skill in computing which is
 essential in a real-time world. Your basic knowledge in computing is
 no longer adequate and you need to continually upgrade to improve or
 develop your computer skills.

 Now it's time to try MOUS (Microsoft Office User Specialist) and
 MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) Programs as your
 employment solutions. Both programs will undoubtedly improve your
 chance of employment. MOUS Program will prepare you for the
 Certification of Microsoft Windows 2000, and MCSE Program will train
 you in the system administration, using Microsoft Windows 2000 as an
 operating system.
 These mentioned programs are pivotal and necessary for company's
 working environment. If only you get either one or both of these
 certificates in your portfolio, it will easily glide you in the job market.

 It's a win-win situation, both you and your employer/s will benefit from
 your effort. You're now equipped to work, and your future companies
 now no longer need to invest in training you.

 Regardless of your college background, you can learn and improve
 your future career by attending these two classes. Now it's your
 responsibility to explore and find out yourself your ability to handle
 these programs. So don't let your chance to learning
 for developing pass you by.

 By using the Online Learning method, it gives you knowledge with
 technology and at the same time improving your learning skill and
 discipline. e-Learning can be one of the best tools in effectively
 obtaining knowledge and make learning fun again.
 Further more, it helps economize both training and traveling expenses.
 It's convenient for learner not to go out saving your precious time, it's
 fun and you can learn and understand in a short time. It helps
 organize your skill and confidence in working and, in the Information
 Technology Age, learning by e-Learning for MOUS and MCSE
 examination is the most proper and perfect for upgrading your
 knowledge.

19. MANAGEMENT CONCEPT

 STRATEGIES FOR RETAINING EMPLOYEES!

 Recruiting the right people is paramount to your business but retaining
 them is the key to future success. Having secured AWS and the
 year-end bonuses, some of your employees may tender their
 resignations. This need not happen if you have put into place some of
 the following strategies.

 Incentives and Rewards Most companies do put into place an incentive
 or reward scheme for their employees. However, it is important to know
 how your employees wish to be rewarded. When management decides
 the type of rewards or incentives to be given they need to include
 employee feedback. A short survey on what motivates each employee
 will provide valuable insight into possible perks to offer staff.

 Time as Money
 Employees want more personal time. Why not explore redesigning the
 work schedule as to allow for more flexible work schedules if possible?
 You can also reward employee with great performance by giving them
 additional days off instead of monetary rewards. Most employees see
 rewarding with time-off or employers insisting they go off punctually at
 their finishing time as working for a nurturing organisation.

 Vary the Rewards
 Demographic surveys generally show that older people, over 35 prefer
 money as a reward. They usually have household commitments to meet.
 Every dollars towards this goal counts. Similarly, younger people
 especially under 35 value time as a reward. Most of them are enrolled on
 some form of study or learning programme. They appreciate time-off for
 supplementary studies. However, they still appreciate monetary rewards
 to pay for their course fees, books and examination fees. Create a
 flexible system that allows you to use either incentive.

 Recognise Contributions
 Recognise each staff member's contribution to the organisation. Be
 specific about how his or her work added value to the business. Even if
 you are a small department within a larger organisation, it would be
 useful to print monthly or quarterly department newsletters highlighting
 the achievements of your team members. With availability of inexpensive
 desktop publishing, it is a small cost with big returns. Make sure you
 distribute this newsletter to the entire company.

 Alternatively instead of a traditional newsletter, you may wish to do a
 simple e-newsletter and distribute it via company email. This of course
 would mean that the entire company should be networked and every
 employee ideally has email.

 You may also wish to start an employee of month competition with
 nominations based on feedback from customers, fellow work persons
 and managers. This does not have to only apply to front line staff or
 customer service customers but also back room and supporting staff as
 well. The winners can then be featured in the newsletter.

 Educational and Personal Development
 Offering opportunities to your employees to take up courses on a
 cost-sharing basis or through the Skills Development Fund scheme is
 another benefit worth exploring. This will help employees to be more
 effective at the workplace and assist in their own personal development.
 Bear in mind that you may have to be flexible in terms of study and
 exam leave or time-off.

 Today’s Business Tools
 It important to be able to support your staff in their work by providing
 them with the business tools and devices they need. In today’s
 information technology world that equates into up-to-date PC’s with
 current software, email, scanners, fax machines, photocopiers and other
 similar devices. You’d be surprised at how many large companies still do
 not have email for all their employees and some do not even have a PC
 for each employee.
 It can be frustrating for your staff when they have deadlines to meet and
 clients to communicate with urgently but have to wait to use a shared
 terminal and Internet access.

 Better to Retain than Recruit
 Retaining productive and valued staff is a strategy many employers and
 managers often overlook in their competitive bid to maintain and grow
 the business. The cost of losing a trained and experienced employee,
 recruiting and training a new employee can outweigh the total cost of
 some of the strategies outlined in this article. Retaining staff especially
 when there is a war for talent needs effective people management
 strategies. Planned turnover of staff may be necessary to keep the
 business competitive but not when turnover is initiated by the employee.

20. MANAGEMENT CONCEPT

 Managing Human Performance Problems
 *** Calls for a compassionate, considerate approach, potential
 problem analysis, used as thinking tool to identify and avoid
 future problems, is of the greatest importance.
 - Since the manager's job is to accomplish company goals
 through and with people, resolution of human performance
 problems is a key to success.
 - Management of performance problems tells us that most errors
 come about as a result of lack of solid data rather than through
 misinterpretation of the data.
 - Nobody likes to fire anyone. One of the best ways to avoid having
 to fire people is give everybody adequate guidance from the outset,
 telling them what is expected on the job. Equally important?
 - As manager we have to work with and through all kinds of people,
 some disliked by their peers, some by us. But people with unpleasant
 personalitis may possess valuable skills. To use these skilled people
 properly, we must assess them rationally and dispassionately.
 
 Rational Management
 *** The goal of rational management is to make full use of the thinking
 ability of the people of the organization and to direct that ability toward
 meeting the organization's problems and concerns.
  
 - the four patterns of thinking most widely use in the day-to-day work
 of an organization.
 1. Finding cause.
 2. Chosing the best course of action.
 3. Foreseeing future problems.
 4. Rendering a complex situation manageable.
 - Can be sharpened and made more productive through entire
 organization.
 
 In Managing Human Performance Problems
 *** We must set clear objectives because of the danger that BIAS and
 EMOTION may entering, perhaps unconsciously, to sway our judgment.
 Objective state explicitly, in visible terms, what we are trying to do
 so that everyone understands the rules of the game in the same way.
 
 Dealing with people
 1. The 1st step :
 - to specify " people performance " list all unacceptable features in the
 IS column, and all good features in the IS NOT column.
 - So we use  a fragment of the problem analysis process to make
 nature of people performance visible.
 2. In this way we see how to deal with people.

 21. MANAGEMENT CONCEPT

 BENEFITS OF TEMPING       
       Deciding what to do with your life after graduation or after       
 leaving a job can be frightening. However, during these current times,       
 it need not be the case. Today's economy provides the opportunity       
 for almost everyone to try before they buy… buy into a career, that is.       

 Growth of Temping      
 There is a growing trend for companies to maintain their full-time       
 employee staff at as low a level as possible, and rely on temps to       
 carry a major part of the required day-to-day tasks.       
 Temporary agencies have expanded from the clerical support office       
 to include industrial, financial, technical and most other career areas.       
 You can sign up with as many agencies as you want, try as many jobs      
  as you are capable of handling, and be kept as busy as you possibly can!       
 Temporary agencies are also required by law to contribute to EPF.       
 So as a temp, you can be assured that you will not be missing out      
 on these valuable savings. 

 Company Culture 
 Temping gives you the opportunity to learn more about the organization  
 and its culture. You are only able to objectively evaluate the kind of  
 environment present when you start working in that particular organization.  
 It also provides you a first-hand opportunity to discover what type of  
 employees is being nurtured.  

 If the beliefs and values of the organization are not aligned with yours,  
 you are likely to be dissatisfied in your job. When you leave a job after 
  a short stint, it is often perceived as a sign of a job hopper. This can be 
  avoided if you have an opportunity to "audition" the prospective  
 company as a temp. 

 Developing Your Skills 
 Temping provides you an opportunity to put to use your skills.  
 Feedback from the manager at your temporary work place will enable  
 you to enhance your skills, without "damaging" your personal record.  

 Working as a temp also gives you an opportunity to work in an organized  
 environment. This nurtures personal discipline that is required in all jobs.  
 When you start a permanent position, you are more likely to get ahead  
 of others as you have practiced and honed your personal skills at your  
 temporary job!  

 Building Your CV 
 Working as temp also provides a source of workplace reference, . 
 which you can call upon when you find a position that interest you. 
  Temping, while looking for a suitable position or during school holidays,  
 allows your prospective employer to evaluate your diligence and  
 maybe even offer you the chance to be a permanent member  
 of the company or refer you to another 

 Making Contacts 
 Working as a temp helps expand your business contacts. You meet  
 new people with whom you can build relationships, both at a business 
  and personal level. Such relationships are vital in a work environment 
  when there is no security in tenure of work.  

 If you have a good relationship with your employer, you may even be  
 able to request for a reference letter or use the contact as a personal  
 reference in your resume. You may never know what doors your  
 contacts could open for you. 

 Training 
 Temping is an invaluable training opportunity. It enables you to grow 
  and develop various types of work and interpersonal skills. You may  
 be able to pick up on the latest software or computer skills. You may gain    
 valuable work experience that would add value to your career.    

 Different companies and industries have different things to teach you.    
 However, you need to first have a keen interest in your duties before    
 you'll learn anything.   

   7 QUICK BENEFITS OF TEMPING   
 1. Immediate earning power.    
 2. Easier entry into top companies    
 3. The opportunity to gain valuable work experience and practical skills.    
 4. The chance to make job contacts.    
 5. The opportunity to expand one's CV.
 6. Work-Flexibility.
 7. The opportunity to work for leading companies and to learn from them.
22. MANAGEMENT CONCEPT

 Interview Tips
 How to handle tough questions during job interview
 Suggestions on techniques to answer tough questions such as
 'How much salary do you expect for this assignment?'
 Interview Check List --- Dos and Don'ts
 The short time you spend in a job interview could have a dramatic
 effect on your career. Be prepared!
 By Executive Connections Ltd

 Did you come across such tough questions during job interview?
 By Mr Vincent Tsui, Director, CountryTECH Recruitment

1 Q: Tell me something about your backgrounds?
 A: This is a simple and open question but too general to answer.
 Skillful candidates can focus on a certain aspect by a counter-question
 asking the interviewer what specific area of background he would like
 to know such as family, academic, working experience, etc. This     
 approach can show your attention to details and clear understanding     
 for the interviewer's question before answering instead of wasting time     
 on background introduction of all kinds.      

2 Q: How much salary do you expect for this assignment?      
 A: This is a "knock-out" question which is critical enough to rule out     
 the candidate being proceeded to next round of interview or     
 consideration for the post. Actually the interviewer has a range of     
 salary budget for the post so it is unwise for the candidate to quote an     
 exact amount which may either be too high to rule out the candidate     
 from interviewer's consideration list or too low to make the candidate     
 receive a lower-than-attainable salary.      
      
 One appropriate technique for this question is diverting the focus from     
 salary to emphasis on the importance of career goal, long-term     
 prospect, etc. in order to show enthusiasm in the post and show the        
 confidence in a reasonable amount being offered by the interviewer.        
 Alternatively, the candidate can raise a counter-question to probe the        
 salary range offered from the interviewer to justify the appointment        

3 Q: What are your greatest weakness?         
 A: Although this is a straightforward question, a frank answer listing        
 your defects definitely eliminates the candidate's opportunity since no        
 company will intentionally hire a employee with critical deficiency.         
 The key for this question is to convert the weakness to strength, for        
 example, less care and concern on family members due to eagerness        
 and devotion in the work could be a major drawback to an individual        
 but would be appreciated on the company side.         

4 Q: What will you do if we turn down your application?         
 A: This is a test on candidate's emotional response and behavior in        
 case of failure. Candidate should continue to show positive and
 aggressive attitude rather than immediate frustration. This question
 can be handled by demonstrating one's desire to encounter challenges
 in a company with good prospect and committing one's persistency to
 improve oneself for fitting other relevant vacancies opened in the
 company. Try to impress the interviewer by your calm mind and
 sincerity.

5 Q: What are the things that you can do but not other applicants?
 A: To manage this question, the approach should be qualitative
 instead of quantitative. Quantitative qualification such as number of
 degrees and years of working experience may not necessarily be
 one's competitive edge since there is always someone ahead
 in these aspects. Candidate should make himself outstanding among
 other applicants of the post by putting emphasis on qualitative
 competency which is the right and unique combination of skill set such
 as self-initiative, team spirit, analytical power and organization ability
 which must be relevant to the job. Addressing one's uniqueness in
 aptitude is the competitive edge to beat other applicants since no
 individuals is identical in the world.

 Interview Check List
 It is important to remember that the short time you spend in a job
 interview could have a dramatic effect on your career prospects. First
 impressions really do count; many interviewers will make a decision
 about the interviewee in the first five minutes of conducting the
 interview and the rest of the time justifying the decision made.
 These hints, will equip you with valuable information on how to
 prepare and conduct yourself during interviews with prospective
 employers.

 Preparation for the Interview:
 Preparation is the first essential step towards a successful interview.
 Company interviewers are continually amazed at the number of
 applicants who drift into their offices without any apparent preparation
 and only the vague idea of what they are going to say. Thus, it is
 important to:
 
1 Know the exact place and time of the interview, the interviewer1s full
 name, the correct pronunciation, and his/her title.
2 Find out facts about the company - where its plants, offices, or stores
 are located; what its products and services are: what its growth has
 been; and what its growth potential is for the future. You can find
 information about companies at the public libraries, the Trade
 Development Council library in the Wanchai Convention Center or on
 the Internet.
3 Refresh your memory about your previous achievements and duties.
 You will also be expected to know the month and year in which you
 were promoted or changed jobs. Be prepared to answer typical
 questions like:
 What were your achievements?
 What kind of job are you looking for?
 Why did you change jobs?
 What are your strengths?
 What areas do you need to improve and what have you done about
 further developing yourself?
 What do you know about our company?
 Why did you choose your particular career?
 What are your qualifications?

4 Prepare the questions you will ask during the interview.
 You may want to ask questions regarding:
 A detailed description of the position?
 Reason the position is available?
 Culture of the company?
 Anticipated induction and training program?
 Advance training program available for those who demonstrate
 outstanding ability?
 Company growth plans?
 Best-selling products or services?

5 Select appropriate interview clothing and accessories. If the meeting is
 on a Saturday, check whether "smart casual" or weekday business
 attire is expected. Dress conservatively and preferably in darker
 colors in garments that fit well. Pay attention to all facets of your
 dress and grooming. i.e. clean hair, clean shaven, dark socks with
 dark shoes (no white socks with dark pants), no outlandish ties and
 they need to be fastened correctly. Ladies need to pay attention to the
 length of the outfits and neck line -- showing too much of the body
 sends the wrong message about professionalism. Hand bags and brief
 cases need to be in good condition and shoes should be polished with
 new heals.
 At the Interview
 The Do's
 Arrive on time or a few minutes early.
 Turn off your mobile phone or pager, do not answer it in an interview.
 If presented with an application, fill it out neatly and completely.
 Greet the interviewer by his/her surname.
 Shake hands firmly.
 Sit upright in your chair, look alert and interested at all times.
o Be a good listener. Follow the interviewer1s leads but try to get the
 interviewer to describe the position and the duties to you early in the
 interview so that you can relate your background and skills to the
 position.
o When you speak come to the point, answering questions truthfully and
 frankly. Usually, very senior managers want the "head lines" and not
 too much detail while functional managers want the detail. If the
 interviewer asks for the detail, they expect you to back up your claims
 with good examples.
o Look your interviewer in the eye while you talk to him/her.
o Do not answer questions with a simple "yes" or "no". Explain
 whenever possible. Tell those things about yourself which relate to the
 position.

 The Don'ts
o Never make derogatory remarks about your present or former
 employers or your colleagues.

o Do not "over answer" questions. The interviewer may steer the
 conversation into politics or economics. Since this can be ticklish, it is
 best to answer the questions honestly, trying not to say more than is
 necessary.
o Do not cover your mouth with your hand, fidget, crack your knuckles,
 or bounce your legs. Take a deep breath and try to stay calm.
o It is not advisable to inquire about SALARY, HOLIDAYS, BONUSES,
 etc. at the initial interview unless you are positive the employer is
 interested in hiring you and raises the issue first. However you should
 know your market value and be prepared to specify your required
 salary or range.
o Always conduct yourself as if you are determined to get the job you
 are discussing. Never close the door on opportunity. It is better to be
 in the position where you can choose from a number of jobs rather
 than only one.
o Remember the employer will be lucky if they get you! If you do your
 homework well, you can relax, smile, and enjoy your interview.

 23. MANAGEMENT CONCEPT

KEY FACTORS FOR CAREER SUCCESS!        

 You are responsible for the success or failure of your own career      
 regardless of the type of company or position you hold. No one cares      
 more about your career than yourself.       

 Businesses (public or private) provide growth opportunities and they      
 want to be fair but they are subject to market forces like changes in      
 government policies, the vagaries of the economy, international       
 competition, globalization and change in business strategies like      
 mergers, re-engineering and acquisitions.      
       
 The work place can be challenging and fun but it can also be a      
 difficult place to thrive. Different work at different places requires      
 different attributes, attitudes, skills and talents. While you may not fit      
 in at certain places, you may be an ideal employee at others.      
       
 Listed below are some key areas that individuals who want to succeed      
 in their career should consider. It is imperative to plan your career. If      
 you fail to plan, then you plan to fail!      

 Career Vigilance      
 You must be vigilant that you are not in a painfully dead-end job with      
 no prospects and future. With advances in technology some jobs may      
 become obsolete and disappear. Be alert to changes taking place in      
 the specific type of work or industry you are in.      
 For example, the growth of highly automated and computerized      
 warehouses means storekeepers have to upgrade their skill to      
 manage on the computerized inventory systems instead of the      
 traditional bin card. Retrieval of widgets is not by forklifts or ladders      
 but with an automated robotic system. This again requires new skills.      
 Hence, individuals must be vigilant to changes in order to adapt and      
 survive.      

 Self-assessment      
 This can be examined from two different perspectives. Take time to      
 assess your inner and outer self. Your inner self would be your likes      
 or dislikes, passions, temperaments and beliefs. Your outer self would      
 be your skills, aptitudes and talents. Some times these two areas can      
 overlap for example you may have a creative personality that is both      
 your passion and skill. Use these assessments to map out your ideal      
 work life. Think and evaluate whether your current job and its potential      
 growth path fits this life plan.      
         
 You may find that reality makes finding dream jobs just that, a dream.      
 In cases where by your ideals may not be economically viable, you      
 need to take a market savvy approach and target a career where by      
 you will find a good balance between economic success and a sense of      
 job satisfaction. For those entrepreneurial individuals if you can not      
 find a match to your ideal work life, think about creating a market      
 where you can create your ideal work life. The most important thing is      
 to take into consideration who you are and what you need.      

 Career Maintenance       
 In a growing or expanding industry, changing jobs is not difficult. But      
 each industry or type of operation has a “shelf” life. In sunset      
 industries jobs are shrinking. Changing from industry to industry is      
 also not easy. Therefore, keep yourself relevant by undertaking      
 re-training even if needs be at your own cost. Think of it as an      
 investment.       
 As an asset yourself, you have to incur “maintenance” expenditure to      
 keep yourself upgraded with the latest intellectual power. Explore      
 further learning and other modular programs offered by professional      
 organizations, institutions of higher learning and training schools.      
 Select a program that will enhance your core competency or teach      
 you a new relevant skill that will enable you to become a value-adding      
 employee.      

 Networking       
 View your career as part of your public relations campaign. You want      
 people to know you and like you. In order for people to know you,      
 network and join relevant social groups, become a volunteer and      
 participate in recreational activities. You are likely to meet other      
 professionals and entrepreneurs who may be looking for a person with      
 your profile.       
       
 Attend industry events and briefings to meet other professionals and      
 specialists. You will be able to discover new business trends that will      
 help you navigate your career path. Bring along adequate business      
 cards and exchange “generously” with those you meet at such      
 events. This is an integral part of your personal marketing strategy.      
       
 People Skills      
 “People skills” are equally important as “technical skills”. It is quite      
 common to come across People who are technically very competent      
 but lack People skills. An increasing number of job advertisements      
 request for “pleasant personality with ability to get on with People       
 at all levels”. “People skills” is a value-added service you can offer to      
 potential employers.      
 

 Success Inventory        
 Keep an inventory of your accomplishments. Maintain a journal or       
 portfolio of work and projects to record your success in work and in       
 life. These will come in useful at interviews. Quantify these       
 achievements in measurable terms. In marketing yourself, your       
 results count. Contribute something, add value and do       
 something-measurable everyday at work. When it comes to selling       
 your services, all this counts!       

 Employed by life        
 Never become unemployed. Even if you have lost or left your job,       
 continue to find work to do. This can be temporary work from direct       
 contacts or through an agency. Another option is volunteer work.        
 There will always be People around who need help. Doing voluntary       
 work will expose you to many People who are less fortunate then you.       
 It will also enable you to network with like-minded People who care       
 and share. Giving your time to voluntary work is like handing over your       
 wages for that period to the voluntary organization as a donation. The       
 important thing is that this shows that you are proactive and seek out       
 opportunities. There will be no blank periods in your career where your       
 skills are not actively utilized.       
           
 Balance        
 If your work or job is your whole life, you are vulnerable to        
 disappointments and setbacks. You are likely to encounter burnout.        
 This may lead to depression. Too much success is not a good thing        
 if you are unable to balance it. Learn to listen to your body and mind.        
 Know when enough is enough. Seek a balance. Do everything        
 in moderation. Success is pointless if you are unable to enjoy it.       
        
 To sum it all up take a holistic view of your career & life as most of        
 our lifetime is spent at work. Career success means different things to        
 different People and perhaps to some it may mean being high up in        
 the corporate ladder or making tons of money but not to all. Find what       
 works for you and work at that! 

24. MANAGEMENT CONCEPT

Ten tips for moving to career freedom when you really hate your job     
 Begin focusing on what you want instead of how much you want to     
 escape. When you find yourself sharing the latest horror story, stop in     
 mid-sentence and say, "What I want to have is..."      

 Create an image that describes you in your job. Are you on a     
 riverbank with no way to get to the other side? Lost in a jungle?     
 Poking through a thorny hedge? When you get comfortable with the     
 image, begin visualising a change in the obstacle. Imagine building a     
 bridge across the river or finding a path in the forest. Don't force the     
 image or the change. When you're ready it will come.     

 Think of developing skills, not serving time. Take every course that's     
 offered and focus on skills that can lay a foundation for your own     
 business or next job. Can you learn HTML or PowerPoint? Can you     
 use some evenings, weekends and lunch hours to solicit some free
 lance gigs?

 Focus on satisfactory, not superior performance. Use the time
 difference to build your new life. People often say, "I can't do
 anything -- I work ten hours a day!" If you are firing yourself or
 expecting to be fired, your job is finding a new job. Be ethical: you
 owe your company the minimum you need to earn your salary." But
 don't be surprised if you start to accomplish more than ever and find
 yourself getting promoted.

 What conflict are you escaping? Dishonesty? Corporate greed? Hypocrisy?
 Allow yourself to wonder if these qualities are mirrored in your own life
  or even in your mind. If everyone around you seems dishonest, are
 you being dishonest with yourself? with others? After you resolve your
 own conflict, you may find the workplace has changed or you have
 been catapulted into a new, more satisfying life.
 
 Put on your shield and armour when you enter your workplace.
 Everyone should learn how to create a psychic shield. Imagine that
  you are surrounded by an outer shell that is made of a solid material 
 so strong that nothing can get through to hurt you. Some people prefer
  to imagine a protective golden light, but I think the solid shield is stronger.
 Take two or three minutes to put on your shield, every day, before
 you enter the workplace.

 Give yourself a gift every day -- a splurge of time or sensual taste
 buds. Read a book, talk to a friend, eat your favorite food. Don't
 deaden your senses with alcohol (although if you're a wine
 connoisseur, your special wine can be a gift) or spend big bucks at
 the mall. Think simple.

 Find at least one thing in your life to appreciate: the softness of your
 cat's fur, the winter sky, the spontaneous hug from a friend. Appreciate
 as much as possible about your job: the money, the view from the window,
 the new computer, friendly conversations with the guy down the hall.
 Savor the experience. Appreciation is the engine that attracts good things
  into your life.

 Write this down somewhere: After you've left -- and you will -- all that
 time will seem to have gone in the blink of an eye. You will have
 trouble remembering what bothered you so much. The rest of your
 life will still be ahead of you.

 

 25. MANAGEMENT CONCEPT

USING YOUR PERSONAL GOALS TO GET THE JOB YOU WANT   

Every human mind is a great slumbering power until awakened     
 by a keen desire and by definite resolution to do.     

 THE QUESTIONS     
 What are your personal goals for working? Where do you see yourself     
 in five years? These are questions which most of us are not prepared     
 to answer, when asked.      
 These are also inescapable questions often asked by every employer     
 who wants a new hire. Coming from a friend or relative, such queries     
 may seem benign, perhaps even a little whimsical or philosophical as     
 those closest to you are truly interested in your future plans.      
 On the other hand, during a job interview, the same questions can     
 disqualify you for employment and send you straight out the door.      
      
 The basics of goal management are simple and easy to apply to any   
 career advancement strategy. They include:   
o  setting priorities;   
o  taking a long-term view;    
o  planning your daily monthly, yearly activities;    
o  taking time to organise; and     
o  maintaining a sound mind and body.     

 DOING THE RIGHT THING   
1 Long-term goal management offers you the skills and tools required to   
 decide how best to utilise your time right now so that you will be more   
 likely to be doing the right thing for your career in future.    

2 How then do you guard against the myriad of interruptions and   
 distractions that can throw you off course? The first step is having   
 clear long-term and short-term goals and prioritising what you need to   
 do to achieve them.

3 There are always more things to do than there is time to do them. The
 number of responsibilities we are obligated to do have greatly
 increased especially in the last 10 years but there is still only 1,440
 minutes in a day. That is an element that will never change

 Tom Bay, a former consultant for Franklin Covey Co. Inc., recommends
 designating tasks you simply must do as priorities. If you have ten or
 fifteen items on your to-do list, choose three to five that are truly double
 AA priorities. "Invest your time in those [priorities] that will give you the
 best ROI - return on investment," he says.

 TAKE THE LONG VIEW
 When making decisions about how to spend your time, weigh the
 short-term benefits against the long-term ones. Choices made for the
 long-term ones often lead to a greater payoff.

 Tom Ferrara, 29, President and CEO of CareerEngine.com says that a
 common mistake people his age often make is chasing money rather
 than opportunity. "I could have, at any time, taken a sales job and made
 more money than starting up a new business, ," he says. "If I was just
 after the money, I'd have chosen a path other than the one I chose, which
 was more time consuming and more stressful."

 But, he says, the career experiences and satisfaction of building
 a business from the ground up far outweigh the short-term financial
 benefits of working for someone else.

 When thinking about what you want to do, consider what will be
 best for you in the long run.

 DAILY FOCUS TIME
 Call it quiet time, planning time or focus time. Make time to prepare
  for the coming day. Tom Bay, author of "Change Your Attitude:
  Creating Success One Thought at a Time" (Career Press, 1998),
 says, "Get focused either at the end of the day for tomorrow or
  at the beginning of the day for that same day. You've got to take time
 in the morning to really get yourself organised."

 Take 15 minutes to plan and focus on what you want to accomplish
 for the day and the amount of time you have to do it. "Instead of
  just charging ahead, as so many seem to do, in a reactive mode,
 carefully consider all the possibilities and actively plan the steps
 you will take," says Mr. Bay.
 This will help make sure you plan to do the right thing.

 UPGRADE TIME 
 Being organised will also save you time. While you need to concentrate  
 on your high-priority tasks, you won't be able to find those crucial  
 documents and papers you need to work on if you are disorganised.  
 Budget time for organising. It could be just an hour every day,  
 week, month or even just 15 minutes… whatever suits your work style 
  and schedule. 

 Consider fitting an "upgrade" day into your schedule. This will motivate  
 you to finally learn the software you have been using but never really  
 understood, or experiment with new equipment that could multiply your 
  productivity tenfold.  

 Use this time to take a seminar, hire a consultant or attend a trade show.  
 The time and energy you devote to upgrading skills and equipment will  
 work to boost your career.

 SOUND MIND, SOUND BODY
 Many say, "I don't have time to exercise" or "I don't have time for lunch."
 Think again, if you want to maximise your efficiency and advance your
 career in the long run. Taking some time to exercise, even if it means
  taking the stairs instead of the elevator or parking your car a little
 further from the door, will increase your daily productivity as
 it improves your fitness and stamina.

 THE ANSWER
 Questions about future career plans have become interview classics.
 Job seekers cannot expect to avoid the issue. Therefore, if someone
 asks you about your next five years, you should realise that there is
 no perfect answer.

 After being out of the comforting structure of college a while, you will
 realise that life doesn't often respect your plans. While it is good to
 have goals, it is not recommended to stick to them too rigidly.

 An important point to remember: companies want people who are flexible
 and will not panic if the unexpected happens. But you also do not want
 to seem disorganised by just giving an "I don't know" answer.

 Be honest, focused, realistic and flexible. Just keep in mind what your
 interviewer really wants: someone who will work well on the job.
 That should guide you to giving an appropriate answer.

 
NEWS AND INFORMATION ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

king84.th, Love King, รักในหลวง article
Manufacturing and Quality Perspectives articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Factory and Management Consulting and Training Service
Khun JohnP, Consultant (MBA)
68 Soi Charoenmunkong, Taiban Road, Tambol Paknam,
Amphoe Muang, Samutprakarn Province 10270. Thailand
Mobile: +66(0)87-094-0726
E-mail: manufacturing-management@hotmail.com
Website: www.FactoryAndManagement.com
www.facebook.com/mahutthanahiran.kayuta
Experience: Great Factory Great Management